کشف استعدادها - جناب آقای دکتر شکوری قسمت دوم  
     
 
هدایت تحصیلی - دکتر غروی  
     
 
کشف استعدادها - جناب آقای دکتر شکوری - قسمت اول  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمت اول  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمت چهارم  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمت سوم  
     
 
آشنایی با رشته ها - جناب آقای مهندس خوش سیما - قسمت دوم