تیم نیک اندیشان  
 
کادر اداری و آموزشی دبیرستان دخترانه نیک اندیشان
 
 
 
سرکار خانم کردبچه
مدیریت مدرسه دخترانه نیک اندیشان
 
 
 
 
   سرکار خانم حیدری
مشاور مقطع متوسطه دوم
 
 
 
 
 
سرکار خانم دهقان
معاون آموزشی مقطع متوسطه دوم
 
 
 
 
سرکار خانم صالحی
معاون آموزشی مقطع متوسطه اول