دبیران نیک اندیش مجتمع آموزشی نیک اندیشان  
                                                                                        
                  سرکار خانم کیان طاهری                                                  سرکار خانم صمیمی                                                       سرکار خانم کریمی
                      دبیر درس زیست                                                          دبیر درس فیزیک                                                  دبیر درس ریاضی و حسابان
 
                                                                   
 
                      سرکار خانم نادری                                                   سرکار خانم هاشمی                                                       سرکار خانم خداقلی پور
                          دبیر درس ریاضی                                                     دبیر درس علوم                                                                دبیر درس شیمی
 
 
                                                                      
 
                سرکار خانم شرع الاسلام                                             سرکار خانم عسگریان                                                    سرکار خانم فهیم پور
               دبیر درس جعبه ابزار زندگی                                        دبیر درس زبان انگلیسی                                                  دبیر درس مداد رنگی
 
 
                                                      
   
            سرکار خانم محمدزاده                                                       سرکار خانم صفدرنیا                                                              سرکار خانم جنتی
          دبیر درس زبان انگلیسی                                                         دبیر درس ریاضی                                                                دبیر درس عربی
 
 
                                                                           
 
                  سرکار خانم علوی                                                     سرکار خانم عبداللهی                                                       سرکار خانم طالب زاده
               دبیر درس دینی و قرآن                                                 دبیر درس ادبیات                                                                دبیر درس ورزش